Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2011

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

numer tytuł
65-2011 Informacja osoby zobowiązanej.
64-2011 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o.
63-2011 Udzielenie koncesji spółce zależnej Telestar S.A.
62-2011 Informacja osoby zobowiązanej.
61-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza.
60-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza.
59-2011 Powołanie Prokurenta Hyperion S.A.
58-2011 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta Hyperion S.A.
57-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza
56-2011 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
55-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza
54-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza
53-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza
52-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza
51-2011 Rejestracja przez Sąd zmiany adresu siedziby Hyperion S.A.
50-2011 Świadczenie usług animatora dla akcji Hyperion S.A. – komunikat GPW.
49-2011 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług animatora.
48-2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora.
47-2011 Przystąpienie Hyperion S.A. do Programu Wspierania Płynności.
46-2011 Informacja znaczącego akcjonariusza.
45-2011 Informacja osoby zobowiązanej
44-2011 Informacja osoby zobowiązanej
43-2011 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
42-2011 Wybór biegłego rewidenta
41-2011 Komunikat Zarządu Hyperion S.A. ws. wstępnych wyników za I półrocze 2011
40-2011 Zmiana adresu Spółki
39-2011 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta dokonane w trybie art. 69
38-2011 Informacja osoby zobowiązanej w trybie art. 160
37-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r
36-2011 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
35-2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S A w dniu 28 czerwca 2011 r.
34-2011 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r.
[załącznik]
33-2011 Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o.
32-2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 28 czerwca 2011
31-2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYPERION S.A. w dniu 28 czerwca 2011 – porządek obrad
30-2011 Powołanie prokurenta Spółki Hyperion S.A.
29-2011 Nabycie akcji własnych Emitenta
28-2011 Zawarcie aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2011 r.
27-2011 Uzupełnienie raportu nr 26-2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
26-2011 Zmiany w składzie Zarządu Hyperion SA
25-2011 Zawarcie znaczących umów i zbycie aktywów o znacznej wartości
24-2011 Zakup akcji własnych Emitenta
24-2011-K Korekta raportu nr 24 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
13-2011-K Korekta raportu nr 13-2011 z dnia 17 marca 2011 r.
23-2011 Zwiększenie zaangażowania największego akcjonariusza
22-2011 Spełnienie się warunków zawieszających w transakcji sprzedaży udziałów spółki Stream Communications Sp. z o.o
21-2011 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta dokonane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
20-2011 Kandydat do składu Zarządu Hyperion S.A.
19-2011 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta dokonane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
18-2011 Spełnienie się warunków zawieszających wyrażenia zgód na zawarcie umów sprzedaży udziałów w podmiotach zależnych od Emitenta.
17-2011 Zmiany w składzie Zarządu HYPERION S.A.
16-2011 Spełnienie się warunku zawieszającego wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji w podmiocie zależnym Emitenta.
15-2011 Nabycie akcji spółki Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie
11-2011-K Korekta raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 11 marca 2011 r
14-2011 Nabycie udziałów w spółce Lark Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
13-2011 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w podmiocie zależnym od Emitenta
12-2011 Zakończenie negocjacji z Yorkville Advisors LCC
11-2011 Zawarcie umów sprzedaży udziałów w podmiotach zależnych od Emitenta
10-2011 Cofnięcie wniosku o połączenie podmiotów zależnych od Emitenta
7-2011-K Korekta raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
9-2011 Prognoza wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 r.
8-2011 Wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych za 2010 rok
7-2011 Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2011
6-2011 Poszerzenie składu Zarządu Spółki Hyperion S.A.
5-2011 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez MNI S.A.
4-2011 Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
3-2011 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2010 [załącznik]
2-2011 Dokonanie spłaty zobowiązań Emitenta wobec PKO BP S.A.
1-2011 Rozpoczęcie procesu połączenia Emitenta ze spółką MNI Telecom S.A.
[załącznik]

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa