Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2013

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
33-2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
32-2013 Powołanie Prokurenta spółki Hyperion S.A.
31-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza
30-2013 Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających i przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta
29-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza
28-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza
27-2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta Hyperion SA.
26-2013 Powzięcie przez Hyperion S.A. informacji o otwarciu ofert w postepowaniu koncesyjnym pn. „Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”.
25-2013 Zawarcie przez spółkę zależną „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. ramowej umowy o dostęp do kanalizacji kablowej ze spółką Telekomunikacja Polska S.A.
24-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza.
23-2013 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
22-2013 Zawarcie przez spółkę zależną umów na wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz dostawę sprzętu aktywnego wraz z montażem w ramach projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.
21-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza.
20-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza.
19-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza.
18-2013/K Podjęcie przez Radę Nadzorczą Hyperion S.A. uchwały w przedmiocie zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych serii A – korekta.
18-2013 Podjęcie przez Radę Nadzorczą Hyperion S.A. uchwały w przedmiocie zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
17-2013 Wybór biegłego rewidenta.
16-2013/K Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w kwocie 64 mln zł – korekta.
16-2013 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w kwocie 64 mln zł.
15-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku.
14-2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.
13-2013 Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Hyperion S.A. oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.
[załącznik]
12-2013 Nowa strategia Grupy Kapitałowej Hyperion.
11-2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 roku – porządek, materiały.
10-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza.
8-2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2013 roku.
[załącznik]
9-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.
7-2013 Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 roku.
[załącznik]
6-2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 roku – porządek, materiały.
5-2013 Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznanie dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.
4-2013 Wybór biegłego rewidenta.
3-2013 Informacja znaczącego akcjonariusza.
2-2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
1-2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
[załącznik]

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa