Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2014

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
50-2014 Powołanie osoby nadzorującej.
49-2014 Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 29 grudnia 2014 roku.
48-2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 29 grudnia 2014 roku.
47-2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
46-2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
45-2014 Podsumowanie emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B
43-2014 Informacja znaczącego akcjonariusza
42-2014 Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B.
41-2014 Informacja znaczącego akcjonariusza
40-2014 Informacja znaczącego akcjonariusza
39-2014 Informacja znaczącego akcjonariusza
37-2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2014 roku
35-2014 Informacja podmiotu blisko związanego
34-2014 Informacja znaczącego akcjonariusza
33-2014 Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej
32-2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29.09.2014 roku
31-2014 Powołanie osób nadzorujących
30-2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku
29-2014 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu 'Małopolska Sieć Szerokopasmowa" przez spółkę zależną Emitenta
28-2014 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
26-2014 Informacja Zarządu Hyperion S.A. w przedmiocie zmian strategii w obszarze działalności spółki
25-2014 Zmiany w składzie Zarządu
24-2014 Zmiana adresu Spółki
23-2014 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu
20-2014 Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
19-2014 Zakończenie programu skupu akcji własnych
18-2014 Wybór biegłego rewidenta
17-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku
16-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku
15-2014 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
13-2014 Rezygnacja prokurenta
11-2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
10-2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
9-2014 Wybór biegłego rewidenta
8-2014 Wybór oferty Hyperion S.A. i MNI Centrum Usług S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu
7-2014 Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu
6-2014 Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii F
5-2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F
3-2014 Informacja Zarządu o złożeniu pozwu o ochronę dóbr osobistych spółki Hyperion S.A.
2-2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
1-2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
[załącznik]

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa