Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2015

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

numer tytuł
61-2015 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
60-2015 Emisja obligacji przez spółkę zależną od Emitenta
59-2015 Porozumienie o rozwiązaniu umowy wstępnej z Comp S.A. dot. objęcia obligacji serii E 03
58-2015 Zamknięcie emisji i przydział obligacji serii E 04
57-2015 Nabycie znacznego pakietu akcji Hyperion S.A.
56-2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art.160 o obrocie instrumentami finansowymi
55-2015 Emisja obligacji serii E04
54-2015 Rozliczenie z generalnym wykonawcą sieci pasywnej Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp z o.o.
53-2015 Zawarcie znaczącej umowy z Comp SA
52-2015 Wybór biegłego rewidenta
51-2015 Zamknięcie emisji i przydział oblogacji serii E02
50-2015 Rozliczenie kolejnej transzy środków publicznych Maopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
49-2015 Akcjonariusze pow 5% na NZW Hyperion S.A dnia 16 listopada 2015
48-2015 Uchwały NWZ z dnia 16 listopada 2015
47-2015 Emisja obligacji serii E02
46-2015 Zmknięcie emisji i przydział obligacji serii E01
45-2015 Zawiadomienie w tryb art.160 ust. o obrocie instrumentami finansowymi
44-2015 Akcjonariusze pow 5 % na NZW Hyperion S.A. dnia 02 listopada 2015
43-2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
42-2015 Uchwały NWZ z dnia 02 listopada 2015 
41-2015 Program emisji Obligacji i emisja Obligacji serii E 01
40-2015 Niedojście do skutku emisji obligacji serii E
39-2015 Zmiana terminu zakończenia projektu projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa"
38-2015 Akcjonariusze pow 5% na NZW Hyperion S.A. dnia 19 października 2015 r.
37-2015 Przerwa w obradach NWZ Hyperion S.A i podjęte uchwały
36-2015 Uchwała Zarządu Emitenta ws.emisji obligacji kuponowych zabezpieczonych serii E
35-2015 Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hyperion SA oraz projekty uchwał
34-2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 października 2015r.
33-2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eminenta
32-2015 Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta
31-2015 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta
30-2015 Zmiana terminu zakończenia projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa"
29-2015 Odpowiedzi Emitenta na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH
26-2015 Korekta raportu bieżącego nr 26/2015 - akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na ZWZ Emitenta
28-2015 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
27-2015 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta
24-2015 Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta
26-2015 Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2015 roku
25-2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w dniu 29 czerwca 2015 roku
23-2015 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej
22-2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
21-2015 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
12-2015 Korekta raportu bieżącego nr 12/2015
20-2015 Spełnienie warunku dotyczącego umów znaczących zawartych przez Emitenta
19-2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2015r.
18-2015 Informacja znaczącego akcjonariusza Emitenta
17-2015 Informacja dotycząca zaawansowania realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa
16-2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 1 maja 2015 w zakresie zmian w składzie Zarządu Emitenta.
15-2015 Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących Emitenta
14-2015 Objęcie akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
13-2015 Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii D
12-2015 Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej
11-2015 Rozliczenie zobowiązań i wierzytelności między Hyperion S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej MNI
10-2015 Uzupełnienie informacji dotyczącej NWZ Emitenta w dniu 27 sierpnia 2014 roku - akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów.
9-2015 Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii C.
8-2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
7-2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
6-2015 Realizacja postanowień ugody zawartej z Tomaszem Sakiewiczem, Grzegorzem Wierzchołowskim i spółkami: Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. i Słowo Niezależne sp. z o.o.
5-2015 Terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w roku 2015
4-2015 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014
3-2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 50/2014 z dnia 20 grudnia 2014 - powołanie osoby nadzorującej
2-2015 Informacja Zarządu Emitenta w przedmiocie zawarcia Ugody z Tomaszem Sakiewiczem, Grzegorzem Wierzchołowskim, spółką Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. i spółką Słowo Niezależne sp. z o.o.
1-2015 Informacja dotycząca zaawansowania projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa