Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2016

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

-

33-2016     Informacja nt.ukonstytuowania się Rady Nadzorczej
32-2016     Powołanie członka Rady Nadzorczej
31-2016     Powołanie członka Rady Nadzorczej
30-2016     Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 21 grudnia 2016r.
29-2016     Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28-2016     Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta
27-2016     Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
26-2016     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21.12.2016
25-2016     Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
24-2016     Końcowe rozliczenie dotacji projektu Małopolka Sieć szerokopasmowa Sp. z o.o.
23-2016     Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta
22-2016     Dofinansowanie - budowa sieci Działanie 1.1. POPC
21-2016     Wybór biegłego rewidenta
20-2016     Rozliczenie zaliczek w ramach dotacji dla MSS
19-2016     Akcjonariusze powyżej 5 % na ZWZ Hyperion S.A. w dniu 29.06.2016
18-2016     Uchwały podjęte przez ZWZ Hyperion S.A.w dnie 29.06.2016  
17-2016     Nabycie oraz zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
16-2016     Objęcie akcji serii F i podwyższenie kapitału
15-2016     Nabycie sieci telekomunikacyjnej PAI
14-2016     Raport z kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej MSS
13-2016     Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29.06.2016 r
12-2016     Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Hyperion S.A.
11-2016     Zawarcie Umowy Ramowej o współpracy z T-Mobile przez spółkę zależną Emitenta
10-2016     Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw 2016
 9-2016    
 8-2016     Powołanie osoby nadzorującej
 7-2016     Akcjonariusze pow 5% na NWZ w dniu 23 marca 2016 r.
 6-2016     Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23 marca 2016 r.
 5-2016     Uzupełnienie porząsku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.03.2016 r.
 4-2016     Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23.03.2016 r.
 3-2016     Terminy publikacji raportów okresowych Hyperion S.A. w roku 2016
 2-2016     Powołanie Wiceprezesa Zarządu Hyperion S.A.
 1-2016       Wniosek w sprawie rozliczenia kosztów kwalifikowanych projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa   

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa