Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2014)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion 2014 (w tys zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 18 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -56 444
Zysk (strata) brutto -58 386
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -58 232
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 510
Przepływy pieniężne netto, razem 181
Aktywa razem 92 594
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 291
Zobowiązania długoterminowe 10 000
Zobowiązania krótkoterminowe 79 276
Kapitał własny 3 303
Kapitał zakładowy 13 501
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 303
EBITDA -54 185
Liczba akcji (tys. szt.) 13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -4,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,24
 

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.688.611 zł

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa