Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Financial data (2015)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe  
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
01.01.2015-31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 28 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -501
III. Zysk (strata) brutto 13 127
IV. Zysk (strata) netto 12 485
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 785
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -79 738
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 631
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 892
IX. Aktywa razem 292 847
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 340
XI. Zobowiązania długoterminowe 83 289
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 126 550
XIII. Kapitał własny 80 507
XIV. Kapitał zakładowy 32 669
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 80 507
XVI. EBITDA 10 274
XVII. Liczba akcji (w szt.) 32 668 611
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,38
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję  (w zł / EUR) 2,46

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł

Adress for correspondence:

ul. Polna 42 lok 4

00-635 Warszawa

 

Call Center :

786 040 303

Biuro Zarządu

[email protected]

 

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa