Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2010)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2010 (w tys. zł)
Przychód netto 15 819
Zysk operacyjny 2 191
Zysk brutto 2 803
Zysk netto 3 672
Przepływy netto 47
Przepływy netto z działalności operacyjnej 6 243
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -96 453
Przepływy netto z działalności finansowej 90 257
Aktywa 172 490
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 507
Zobowiązania długoterminowe 78 447
Zobowiązania krótkoterminowe 43 991
Kapitał własny 48 983
Kapitał zakładowy 12 307
Liczba akcji (tys. szt.) 12 307 000
Wartość księgowa na akcję (PLN) 3,98
Zysk netto na akcję (PLN) 0,30

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa