Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2011)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe 2011 (w tys zł)
Przychód netto 64 091
Zysk operacyjny 2 726
Zysk brutto 820
Zysk netto 359
Przepływy netto -2 187
Przepływy netto z działalności operacyjnej 63 466
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -72 758
Przepływy netto z działalności finansowej 7 105
Aktywa 112 257
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 069
Zobowiązania długoterminowe 6
Zobowiązania krótkoterminowe 62 845
Kapitał własny 49 188
Kapitał zakładowy 12 307
Liczba akcji (tys. szt.) 12 307 000
Wartość księgowa na akcję (PLN) 4,00
Zysk netto na akcję (PLN) 0,01

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa