Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2015)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe  
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
01.01.2015-31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 28 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -501
III. Zysk (strata) brutto 13 127
IV. Zysk (strata) netto 12 485
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 785
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -79 738
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 631
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 892
IX. Aktywa razem 292 847
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 340
XI. Zobowiązania długoterminowe 83 289
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 126 550
XIII. Kapitał własny 80 507
XIV. Kapitał zakładowy 32 669
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 80 507
XVI. EBITDA 10 274
XVII. Liczba akcji (w szt.) 32 668 611
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,38
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję  (w zł / EUR) 2,46

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa